Ochrana osobních údajů

Insita pers s.r.o. dodržuje všechny povinnosti stanovené nařízením EU č. 2016/679 (tzv. „GDPR“) a dalšími právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů.

Správcem os. údajů je Insita pers s.r.o., sídlem Hlaváčkovo nám.217/1, 796 01 Prostějov, IČO 05204771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce č. 66616, tel. 777099406, e-mail: info@insitapers.eu. Příjemcem je advokát.

Účelem zpracování os. údajů je plnění smlouvy. Pokud se týká údajů vyžadovaných dle zákona o DPH, je účelem zpracování osobních údajů plnění zákonné povinnosti.

Máte právo požadovat na správci přístup k osobním údajům, máte právo požádat o jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování osobních údajů, to vše jednoduše, bez předepsané formy, buď telefonicky, e-mailem, nebo osobně či písemně prostřednictvím shora uvedených kontaktů. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně. Dojde-li k porušení zabezpečení osobních údajů, které by pro Vaše práva a svobody mohlo znamenat vysoké riziko, budeme Vás o tom informovat.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu stanovenou právními předpisy, zejména daňové doklady budou uchovávány po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (§ 35 odst. 2 zákona o DPH). Ostatní dokumenty, obsahující osobní údaje, budou zlikvidovány po uplynutí kalendářního roku následujícího po uplynutí promlčecí lhůty.

Vyžadujeme od Vás následující os. údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození. U podnikatelů název firmy, IČO, sídlo, údaj o zápisu v rejstříku, a kontaktní údaj (korespondenční adresa, e-mail a/nebo telefonní číslo). Dále všechny os. údaje požadované v § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Žádáme Vás, abyste nás v případě změny Vašich osobních údajů informovali. Děkujeme.